Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Kobkarn Wattanavrangkul

บทเรียนตลอดชีวิต เป็นผู้นำอย่างไรให้คนรัก ?

บทเรียนตลอดชีวิต เป็นผู้นำอย่างไรให้คนรัก ? ถอดบทเรียนผู้นำหญิงอย่าง 'คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร' ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย และรองประธานก...