LATEST IN Krungsri Virtual Business Matching

Krungsri Virtual Business Matching หนุน SME เจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายกว่า 100 คู่

กรุงศรีได้จัด Krungsri Virtual Business Matching งานเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ระหว่าง SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของกรุงศรีที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำของประเทศซึ่งครอบคลุมช่อ...

JOB