Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Lazada

Lazada ปล่อยกลยุทธ์ 'Super-Solutions' ช่วยสร้างแบรนด์บนแพลตฟอร์มให้เติบโตระดับภูมิภาค

มีการคาดการณ์ว่าตลาด E-Commerce ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถเติบโตจนมีมูลค่าถึง 240,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2568 และมีผู้ขายเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มีความรู้ ทักษะ และเคร...