Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Lazada Xpress Loan

กู้เงินง่ายกว่าต้มบะหมี่! KBank จับมือปล่อยเงินกู้ผู้ค้า Lazada ไม่ต้องใช้เอกสารรู้ผลไวใน 1 นาที

ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับ Lazada โดยผนึกกำลังในรูปแบบ “Better Together” ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจและปลดล็อกข้อจำกัด ให้ผู้ขายที่มีการทำธุรกิจจริงบน Lazada สามารถเข้าถึงเงินกู้ในอัตร...