Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Lean Startup Machine

เวิร์กช็อป Lean Startup Machine กลับมาอีกครั้ง 16-18 ธันวาคมนี้

Lean Startup Machine เป็น Workshop ที่ Eric Reis ให้ License ในการสอนด้วยวิธี “สร้าง-วัดผล-เรียนรู้” ซึ่งทำให้คุณสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจ SME และโปรเจคในอนาคตของคุณได้ด้วยตัวเอง ...

"Lean Startup Machine" มาแล้วที่กรุงเทพฯ Workshop 3 วัน ที่จัดมาแล้วทั่วโลก

Lean Startup Machine เป็น Workshop ที่ Eric Reis ให้ License ในการสอนด้วยวิธี “สร้าง-วัดผล-เรียนรู้” ซึ่งทำให้คุณสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจ SME และโปรเจคในอนาคตของคุณได้ด้วยตัวเอง ...