Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN life-success

‘ทำในสิ่งที่คุณรัก’ จุดเริ่มต้นความสำเร็จ คำแนะนำจาก Warren Buffett นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่

‘ทำในสิ่งที่คุณรัก’ คำสอนที่อาจฟังดูเรียบง่าย แต่ Warren Buffett เชื่อว่าประโยคนี้คือสิ่งที่แยกผู้คนที่ประสบความสำเร็จออกจากคนธรรมดาทั่วไปได้...