Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN logo-sound

ลองฟังเสียง ‘ภูมิปัญญาของเหล่ามวลมนุษย์’ เสียงที่จะกลายเป็นโลโก้ของ Wikipedia

Wikimedia Foundation เจ้าของเว็บ Wikipedia จัดประกวด Sound logo หรือเสียงประจำแบรนด์ โดยมาในธีมของ ‘เสียงแห่งภูมิปัญญาของเหล่ามวลมนุษย์’ (sound of all human knowledge)...