Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN LUKKID

มนุษย์โควิด ตอน: เปิดเมืองให้ป(ล)อด

“มนุษย์โควิด” เริ่มต้นจากความร่วมมือกันของ Skooldio LUKKID และ Eureka Global เป็นโครงการที่ต้องการชวนให้คนในสังคมร่วมกันระดมสมองออกแบบการใช้ชีวิตในช่วงภาวะที่ไม่ปกติให้กับกลุ่มคนต่...