LATEST IN Make a Pay

กรุงศรีเปิดตัว ‘Make a Pay’ ชำระเงินค่าสินค้าและบริการออนไลน์เพิ่มความสะดวกผู้ประกอบการ SME

Make a Pay เป็นหนึ่งในบริการที่ใช้เทคโนโลยี API ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการเชื่อมต่อของข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันของร้านค้าหรือธุรกิจกับระบบมาตรฐานของกรุงศรี สะท้อนความมุ่งมั่นของกรุงศ...

JOB