Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN managing director

Carsome ประเทศไทย ตั้ง คุณศิวภูมิ เลิศสรรค์ศรัญย์ นั่งแท่น กรรมการผู้จัดการ

Carsome แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับรถยนต์มือสองครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้ง คุณศิวภูมิ เลิศสรรค์ศรัญย์ ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ซัม (ประเทศ...

กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 กรรมการผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 กรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง และ ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ มีผลตั้งแต่ 24 กันยายน 2563...