Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mastercard New Payments Index 2022

มาสเตอร์การ์ดชี้ คนไทยใช้ระบบ Digital Payment สูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค โดย 81% นำมาใช้จ่ายส่วนบุคคลในชีวิตประจำวัน

จากดัชนีผลสำรวจใหม่ล่าสุด Mastercard New Payments Index 2022 ชี้คนไทยส่วนใหญ่กำลังเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลเพื่อช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล ทั้งในการชำระค่าบริการธุรกรรมธนาคาร ...