Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Mataverse

Metaverse เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ที่ มาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก มองว่าจะเป็น Next Big Thing หลังยุค Smartphone

Mataverse เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นราวกับอยู่ในโลกความเป็นจริง เพราะแน่นอนว่าในโลกความเป็นจริง ผู้คนสะดวกใจกับการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์อย...