LATEST IN MATCHDAY

MATCHDAY Startup ด้านกีฬาชี้หลัง COVID-19 คนไทยเข้าสนามกีฬาออกกำลังกายมากขึ้น 2,000%

MATCHDAY บริการจองและบริหารสนามกีฬาของไทย พบว่า คนไทยหันกลับมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้นถึง 2,045% โดยมีคนจองการเล่นกีฬาผ่าน MATCHDAY สูงถึง 2 หมื่นกว่าการจอง (Booking) ในช่วงเวลา 3 เดือ...

JOB