Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Merriam-Webster

Merriam-Webster เลือก ‘Authentic’ เป็นศัพท์แห่งปี 2023 จากอิทธิพลของ AI ในหลากหลายอุตสากรรม

Merriam-Webster ยก ‘Authentic’ หรือคำว่า ‘ของแท้’ เป็นศัพท์แห่งปี 2023 จากความสนใจที่เพิ่มสูงขึ้นในโลกออนไลน์จากประเด็นสังคมในเรื่องต่าง ๆ จากอิทธิพลของ AI ไปจนถึงผู้มีอิทธิพลในสัง...