Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Meta Pay

Meta เปลี่ยนชื่อระบบชำระเงินเป็น Meta Pay ในประเทศไทย โดยยังคงรักษาประสบการณ์ของผู้ใช้ไว้เช่นเดิม

Meta เปลี่ยนชื่อบริการระบบชำระเงินจาก Facebook Pay เป็น Meta Pay ในประเทศไทย ฟีเจอร์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันและประสบการณ์ของผู้ใช้จะยังคงถูกรักษาไว้เช่นเดิม...