Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN mice-series

ยกระดับ MICE สู่อนาคตการจัดงานยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ธุรกิจในทุกแวดวงต่างได้รับผลกระทบมหาศาลจากช่วงของการระบาด COVID-19 โดยเฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE ที่เรียกได้ว่าต้องพึ่งพิงการเข้ามาของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ต่...

มองอนาคตการจัด Event ผ่านเทรนด์และนวัตกรรมในธุรกิจ MICE แห่งยุค Next Normal

Techsauce Podcast: MICE Series จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักธุรกิจและอุตสาหกรรม MICE หนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสิ...

JOB