LATEST IN MICE

Community Mall แห่งมืองอุดรฯ ในมือทายาทรุ่นสอง

Community Mall (Lifestyle Mall) ที่นักช็อปในถิ่นอีสานต่างรู้จักอย่าง UD Town ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานอย่างเต็มตัวของทายาทรุ่นสองวัย 26 ปี อภิชา วีรชาติยานุกูล ในฐานะกรรมกา...

JOB