Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Money management

ภัยร้าย "โลกดิจิทัล" ที่อาจทำให้เราเงินหมดไม่รู้ตัว

จริงๆพี่ทุยว่า "เทคโนโลยี" เข้ามาเปลี่ยนโลกจริงๆ เปลี่ยนให้โลกกลายเป็น "โลกดิจิทัล" อย่างสมบูรณ์ แล้วยิ่งโลกของการเงินพี่ทุยว่าได้รับอานิสงค์จากโลกดิจิทัลไปเต็มๆ......