Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN mtt

เมืองไทยประกันชีวิตเพิ่มอีก 3 โรงพยาบาลคู่สัญญาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เมืองไทยประกันชีวิตเพิ่มอีก 3 โรงพยาบาลคู่สัญญาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้...