Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN MUFG coin

ยักษ์ใหญ่ทางการเงินญี่ปุ่น ก้าวเข้าร่วมสกุลเงินดิจิทัล 'MUFG coin'

ธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) ธนาคารใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมักมีการทดสอบบริการใหม่ๆด้วยเทคโนโลยี Blockchain อยู่เสมอ ล่าสุดก็ได้กระโดดลงไปในโลกของ Cryptocurrency ด้วยการสร้าง...