Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN MyAgro

myAgro ช่วยเกษตรกรให้หลุดพ้นความยากจนด้วยระบบเติมเงินมือถือ

ทุกครั้งที่ Bill Gates เดินทางไปในแหล่งชนบท เขาได้พูดคุยกับผู้คน คนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้พูดคุยคือเกษตรกรจากการพูดคุยทำให้เขาได้ทราบปัญหาของเกษตรกรที่เจอบ่อย ๆ นั่นคือ พวกเขาไม่มีเงิน...