Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Naraya

30 ปีของ NaRaYa อะไรคืออุปสรรคในการก้าวสู่ดิจิทัล?

หากคุณเคยไปท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญๆ ในไทยตามแหล่งยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ก็คงจะมีโอกาสได้เดินผ่านร้านแบรนด์ป้ายสีเหลือง มีนักท่องเที่ยวถือถุงช้อปปิงส...