LATEST IN New Horizons

ปตท. เปิดตัว New Horizons เกมพลังงานรูปแบบใหม่ ฝีมือคนไทยปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน

ปตท. เปิดตัว New Horizons เกมพลังงานรูปแบบใหม่ ฝีมือคนไทยปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานผ่านภารกิจสำรวจและผลิตพลังงานประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง ที่จำลองธุรกิจพลังงาน ในรูปแบบ...

JOB