Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN newsletter

5 เทรนด์ Email Direct Marketing ที่จะช่วยให้แผนการตลาดของคุณสำเร็จในปี 2021

ถือเป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กับการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดของหลายๆบริษัท อีเมลล์ได้กลายเป็นช่องทางหลัก ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพื่อกา...