Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN nominal GDP

EIC เผยค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลของครัวเรือนไทยพุ่ง สะท้อนวัฒนธรรม "คนไทยใจบุญ"

EIC ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนไทยในปี 2552-2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 96% ของครัวเรือนไทยทั้งหมดมีรายจ่ายเพื่อการกุศล (คือมีสมาชิกในครัวเรือ...