LATEST IN NTL

กรุงศรีฯ ส่งเงินติดล้อ เตรียม IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งต่อตลาดทรัพย์ เตรียมส่งบริษัทเงินติดล้อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยปัจจุบันกรุงศรีฯ ถือหุ้นของเงินติดล้ออยู่ 50%...

JOB