Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Offshore

ส่องเทคโนโลยีหลังบ้านของ FinVest ที่ทำให้การซื้อขายกองทุนต่างประเทศโดยตรงง่ายไร้ขีดจำกัด

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ ลู อินเตอร์เนชันแนล และกลุ่มโรโบเวลธ์ สร้างฟีเจอร์ Offshore ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน "FinVest" ที่จะช่วยตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนต่างปร...