Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ONDC

รู้จัก ONDC การแก้เกมผูกขาดของรัฐบาลอินเดียในตลาดอีคอมเมิร์ซ สร้างโอกาสรายย่อยแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม

สถานการณ์ของอีคอมเมิร์ชในอินเดียกำลังเฟื่องฟู ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และเกิดการผูกขาดตลาดอีคอมเม...