Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Osaka Metro

รถไฟใต้ดินในโอซาก้า เปิดตัวประตูกั้นเข้าชานชาลาโดยใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า

บริษัท Osaka Metro ได้ทำการเริ่มทดสอบระบบตรวจตั๋วอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้า โดยผู้ประกอบการรถไฟใต้ดินมีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับสถานีทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 20...