Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN OTR

One Touch Response ทางเลือกใหม่ของความปลอดภัย

One Touch Response ก่อตั้งโดย Arvind Khanna และ Arunjit Sodhi โดยทั้งคู่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้คนในประเทศอินเดีย ระบบการทำงานของ OTR จะมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการส...