LATEST IN Payment Platform

SET จัดวาง Platform ตอบสนอง Technology Disruption

ในฐานะกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ไทย หรือ SET มีบทบาทที่ต้องตอบสนองกับ Technology Disruption ด้วยการวางกลยุทธ์ด้าน Innovation เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแ...

JOB