Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PBOC

ธนาคารกลางจีนกำลังพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล ต่อไปคนจีนอาจได้ซื้อบะหมี่ยันรถยนต์ด้วยสกุลเงินดังกล่าว!

ในปี 2014 หน่วยงานของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Bank of China; PBOC) ได้ทำการวิจัยและพัฒนา ต้นแบบสกุลเงินดิจิทัลขึ้นมา ทำให้เป็นธนาคารกลางรายแรกๆ ของโลก ที่เตรียมใ...