Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Peesh

MeetUniv สตาร์ทอัปด้านเทคโนโลยีการศึกษา ช่วยนักเรียนอินเดียหาที่เรียนต่อเมืองนอก

MeetUniv สตาร์ทอัปด้านเทคโนโลยีการศึกษาจากอินเดียที่เพิ่งก่อตั้งมาได้ 1 ปี ประกาศผลการระดมทุนรอบล่าสุดที่ได้มากว่า 30 ล้านบาท จาก Peesh Venture Capital ในอเมริกา ......