LATEST IN PIZZA Hut

PIZZA Hut บริการส่งพิซซ่าแบบไร้สัมผัสช่วงการระบาดของ COVID-19

PIZZA Hut เสนอบริการช่วง COVID-19 ส่งพิซซ่าแบบ ไร้สัมผัส เพื่อส่งอาหารที่สะอาดและปลอดภัยให้กับลูกค้า พนักงานส่งจะสวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสกล่องพิซซ่...

JOB