Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PM Lee Hsien Loong

ถอดบทเรียนจาก 'ลี เซียนลุง' นายกสิงคโปร์ 'ภาวะผู้นำ' ในยามวิกฤติรับมือไวรัสโคโรน่าระบาด

ลีเซียนลุง ผู้นำ สิงคโปร์ ได้มีแถลงถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาผ่านสื่อเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ประชาชนชาวสิงคโปร์ได้ทราบถึงสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ การเ...