Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PO

Makro ยื่น Filing เสนอขาย PO หลังรับโอนกิจการกลุ่ม Lotus’s แล้วเสร็จ เสริมแกร่งฐานะการเงิน

MAKRO ยื่น Filing เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป หลังรับโอนกิจการกลุ่ม Lotus’s แล้วเสร็จ เสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไม่ต่ำกว่าร้อ...