Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN potentiate

เผยผลวิจัย Banking Benchmark ธนาคารดูแลลูกค้าได้ดีเพียงใด? โดย Marketbuzzz ร่วมกับ Potentiate

เช่นเดียวกับทุกธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสู่ธนาคารสมัยใหม่ในแทบทุกด้าน ส่งผลให้บรรดาธนาคารต่างๆ ในประเทศไทยต้องลงทุนในด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของการใช้บริการธนาคาร เริ่มจ...