Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN RealEstate

All Inspire ได้มือดีอดีต MD ตลาดหลักทรัพย์ เกศรา มัญชุศรี นั่งประธานบอร์ด

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ครั้งนี้ ถือว่ามีความท...

JOB