Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN RealEstate

All Inspire ได้มือดีอดีต MD ตลาดหลักทรัพย์ เกศรา มัญชุศรี นั่งประธานบอร์ด

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ครั้งนี้ ถือว่ามีความท...