Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Rest in Peace

ย้อนรอยประวัติ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี’ หญิงเก่งวงการธุรกิจ ภรรยา ‘เจ้าสัวเจริญ’ แห่งอาณาจักรไทยเบฟฯ

อาลัยยิ่ง 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี’ หญิงเก่งวงการธุรกิจ ภรรยา ‘เจ้าสัวเจริญ’ แห่งอาณาจักรไทยเบฟฯ ในครั้งนี้ Techsauce จะพาไปย้อนรอยประวัติคุณหญิงวรรณา พร้อมคุณประโยชน์ทางธุรกิจ ...