ย้อนรอยประวัติ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี’ หญิงเก่งวงการธุรกิจ ภรรยา ‘เจ้าสัวเจริญ’ แห่งอาณาจักรไทยเบฟฯ | Techsauce

ย้อนรอยประวัติ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี’ หญิงเก่งวงการธุรกิจ ภรรยา ‘เจ้าสัวเจริญ’ แห่งอาณาจักรไทยเบฟฯ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 ณ เวลา 01.24 น. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภรรยาของ "เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี" แห่งอาณาจักรไทยเบฟฯ ได้ถึงแก่กรรม สิริอายุรวม 80 ปี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

สำหรับประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณหญิงวรรณา มีประสบการณ์ในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 50 ปี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัย ป ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัย

ขณะที่ คุณหญิงวรรณา ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยสะท้อนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ทางธุรกิจของแต่ละสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี ดังนี้

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำหรับปัจจุบัน "คุณหญิงวรรณา" ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี ได้แก่

 • รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
 • รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
 • รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
 • รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แสงโสม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนภักดี จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลสมัย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
 • รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
 • รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited และรองประธานกรรมการ InterBev Investment Limited

นอกจากนี้ คุณหญิงวรรณา ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการทำงานการกุศลและช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งยังดำรงตำแหน่งสำคัญในมูลนิธิต่างๆ อาทิ กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี กรรมการศิริราชมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และกรรมการมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล

ด้านครอบครัว คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี สมรสกับเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี มีบุตรรวม 5 คน คือ

1.คุณอาทินันท์ พีชานนท์ 

2.คุณวัลลภา ไตรโสรัส 

3.คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี 

4.คุณฐาปนี เตชะเจริญวิกุล 

5.คุณปณต สิริวัฒนภักดี

สำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญพระราชกุศล

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพเวลา 17.30 น. พระราชทานน้ำหลวงเวลา 18.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันที่ 18-23 มีนาคม 2566

เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

เวลา 10.00 - 21.00 น. พิธีกงเต็ก

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

เวลา 10.00 น. พิธีคำนับศพ

ทีมงาน Techsauce ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ค่ะ

RELATED ARTICLE

Responsive image

AIS x พาร์ทเนอร์ข้ามอุตสาหกรรม ชูดีลซื้อ 3BB-JASIF ไปต่อ พร้อมเดินหน้า Virtual Bank เต็มสูบ

เปิดแผน AIS ปี 2023 มุ่งสร้าง ECOSYSTEM ECONOMY ผสานความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม พร้อมชูแผนดีลซื้อ 3BB-JASIF ไปต่อ ขณะที่ดีลร่วมทุน AIS x GULF x Krungthai ดัน Virtual Bank เต็มสูบ...

Responsive image

เปิดตัว ‘ขายหัวเราะ ฉบับ AI’ สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์ ชวนสำรวจอารมณ์ขันของ AI และบทบาทใหม่ของทีมขายหัวเราะ

เปิดตัว ‘ขายหัวเราะ ฉบับ AI’ สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์ ชวนสำรวจอารมณ์ขันของ AI และบทบาทใหม่ของทีมขายหัวเราะ...

Responsive image

AnyMind Group ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

AnyMind Group ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange Growth Market) ภายใต้หมายเลขสัญลักษณ์ [5027]...