Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Royal Thai Embassy

คนไทยในอังกฤษ จองคิวขอใบรับรอง Fit to Fly ที่สถานทูตไทยผ่านแอป QueQ ได้แล้ว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ใช้ Application QueQ สำหรับการจองคิวขอใบรับรอง Fit to Fly และหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจะเริ่มเปิดระบบจองคิวตั้งแต่เวลา 09.00 น. ช่วยให้...