LATEST IN RPCA Smart Academy

โรงเรียนนายร้อยตำรวจจับมือธนาคารกรุงไทยพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ถือบัตรดังกล่าว ธนาคารได้ขยายการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังร้านค้าต่างๆรอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยครอบคลุมการใช้จ่ายด้วยบัตรประจำตัวนักเรียน ต...

JOB