Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Scalability

Scalability คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อประสิทธิภาพของ Blockchain ?

Blockchain กลายเป็นเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพล และสร้างการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ การกระจายอำนาจ (Decentralization), ความปลอดภัย (Security...