Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SCB Service

SCB เพิ่มบริการธนาคาร ฝาก-ถอน 24 ชั่วโมงผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-11 กว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส กลุ่มธุรกิจในเครือ ซีพี ออลล์ สององค์กรยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจครั้งสําคัญในการนําเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาเป็นตัว...