Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN scb wealth

SCB ประกาศแต่งตั้ง 'ดร.ยรรยง ไทยเจริญ' ขึ้นแท่นผู้นำทัพคนใหม่ของ SCB WEALTH ยกระดับการให้คำปรึกษาด้านบริหารความมั่งคั่ง

SCB ประกาศแต่งตั้ง ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth เป็นผู้นำทัพคนใหม่ของ SCB WEALTH ควบคู่กับตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ...