Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN scb wealth

SCB ประกาศแต่งตั้ง 'ดร.ยรรยง ไทยเจริญ' ขึ้นแท่นผู้นำทัพคนใหม่ของ SCB WEALTH ยกระดับการให้คำปรึกษาด้านบริหารความมั่งคั่ง

SCB ประกาศแต่งตั้ง ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth เป็นผู้นำทัพคนใหม่ของ SCB WEALTH ควบคู่กับตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ...