Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Shopping Trend

Facebook เปลี่ยนโลกที่คุณเคยอยู่เสมอ เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ AR ลองสินค้าผ่านโฆษณา สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ

Facebook ประเทศไทย แถลงข่าวออนไลน์ The Future of Shopping เปิดเผยเทรนด์การช้อปปิ้งออนไลน์ของคนไทย พร้อมส่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทาง Facebook เตรียมพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อใ...