Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SI

การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ของผู้ให้บริการด้านการรวมระบบ (SI)

IIoT (Industrial Internet of Things) หนึ่งใน Solution ที่สามารถเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะขององค์กรยุคใหม่ที่ต้องการอัพเกรดระบบการทำงานด้วยเทคโนโลยีแบบตรงจุด...