Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN signa

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ ซิกน่า ปิดดีลเข้าซื้อกิจการ Selfridges Group อย่างเสร็จสมบูรณ์

กลุ่มเซ็นทรัลและซิกน่า ปิดดีลเข้าซื้อกิจการของกลุ่มเซลฟริดเจส (Selfridges Group) จากตระกูลเวสตัน อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว หลังประกาศลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อกิจการเมื่อเดือนธันวาคม ปี...