Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Silkspan

เรียนรู้ประสบการณ์จริงผู้ประกอบการ Fintech ยุคแรกของไทย Silkspan

ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 20 ปี บ้านเรามีธุรกิจออนไลน์ที่ถูกพัฒนาโดยผู้ประกอบการไทยเกิดขึ้นมากมาย แต่ก็ล้มหายตายจากไปก็มากในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน ถ้านับจำนวนของบริษัทที่ยังอยู่มาจนถ...