Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Sli.do

Sli.do เว็บที่ช่วยให้การถาม-ตอบในงานอีเว้นท์หรืองานนำเสนอเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทีมงาน Techsauce ได้พบว่าในงานอีเว้นท์หลายที่เริ่มมีการใช้เว็บ Sli.do เข้ามาช่วยในช่วงถาม-ตอบระหว่างผู้ร่วมงานและผู้จัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้งยังสามา...